Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

  • Specialista na reprodukční gynekologii a medicínu.
  • Podílel se na zavedení umělého oplození a porodu prvního dítěte ze zkumavky v Československu
  • Více než 35 let praxe, 500 vědeckých prací a 600 přednášek
  • Člen více našich a mezinárodních odborných společností, vědeckých komisí a výborů, redakčních rad odborných časopisů

Emeritní  přednosta Gynekologicko–porodnické kliniky LF MU a FN Brno. Zabývá se zejména rozvojem nových metod diagnostiky a léčby poruch plodnosti, reprodukční endokrinologií a operativou. Je autorem a spoluautorem více než 200 původních prací a oponovaných výzkumných zpráv, přednáší u nás a v zahraničí. Dlouholetý člen Vědecké rady MZ ČR a LF MU, grantové agentury MZ ČR, hlavní odborník pro gynekologii a porodnictví, člen odborné společnosti pro asistovanou reprodukci a člen redakčních rad odborných časopisů.

Na naší klinice je garantem a specialistou na problematiku estetické gynekologie.

Tisíce úspěšných operací

Vracím svým klientům sebevědomí a dobrý pocit z vlastního těla. Estetická chirurgie je pro mě formou umění a životní cestou.